Projects

โครงการต่างๆ ของวัดดอนจั่น

โครงการอ่านพระไตรปิฎก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุลศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นักเรียนวัดดอนจั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาเข้าพักมาเรียนในโรงเรียนวัดดอนจั่น สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสงบสุข เนื่องจากพระครูปราโมทย์ปราชานุกุล ได้นำเอาแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม เด็กทุกคนมีศีล มีสมาธิ ใช้เวลาว่างในการศึกษาธรรมะ อ่านพระไตรปิฎก มีการสวดมนต์ ทำสมาธิ เป็นกิจวัตรประจำวันทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้จึงมีศีล สมาธิ จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทำให้เกิดความสุข ทุกคนเป็นเด็กดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม นอกจากจะฝึกปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วข้างต้นยัง มีกิจกรรมที่ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ทั้งจิตอธิฐาน ถวายความจงรักภัคดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยให้ยิ่งยืนนาน

โครงการอ่านพระไตรปิฎก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุลศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 Read More »

โครงการจัดวันเด็กประจำปีในวัดดอนจั่น

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กดีชาติพัฒนา เด็กชั่วช้าทำให้สังคมอยู่อย่างไม่เป็นสุข วัยเด็กนับเป็นวัยที่สำคัญในการหล่อหลอมจิตใจ การที่เด็กถูกปลูกฝังจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ได้รับแต่ในสิ่งที่ดีและความดีนั้นจะซึมซับไปถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสิ่งที่ดีๆในวัยเด็ก ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในวัยนี้จึงได้ก่อตั้งโครงการสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าเรียนในโรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นประจำทุกปีในวันเด็กแห่งชาติ โดยจะมอบสิ่งของต่างๆ มาเป็นรางวัลให้เด็ก ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความสุข ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มีโรงทานมาตั้งเพื่อให้เด็กได้รับประทานอย่างทั่วถึง มีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ บนเวที เด็กๆ ทุกคนได้รับของขวัญรางวัลกันอย่างมากมาย

โครงการจัดวันเด็กประจำปีในวัดดอนจั่น Read More »

โครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวงสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันผลงานด้านการกีฬา และด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ

เพื่อให้เด็กแหล่านี้ได้เรียนรู้ในโลกกว้าง จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับต่างๆ โดยจะให้การสนับสนุนเป็นเงินให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในการจัดกิจกรรมในระดับกลุ่ม โรงเรียน อำเภอ จังหวัด และเขตภาคเหนือ ทำให้เด็กเหล่านี้มีกำลังใจ เกิดความมุมานะ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะไปร่วมแข่งขัน

โครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวงสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันผลงานด้านการกีฬา และด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ Read More »

โครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส

ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลเจ้าอาวาสวัดดอนจั่นได้จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้โอกาสแก่เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่ติดคุก พ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ไม่สามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้ วัดดอนจั่นได้เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษา ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

โครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส Read More »

โครงการพระราธะพรหมณ์ สงเคราะห์คนชราในเขตอำเภอฮอด

อำแภอฮอดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมติดต่อกับตัวเมืองลำบาก ประชาชนอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบและบนภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำนา มีความเป็นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ คนชราจะทำหน้าที่เฝ้าดูแลบ้าน ไม่มีรายได้ ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุล จึงได้จัดตั้งโครงการสงเคราะห์คนชราขึ้นมา เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายในครอบครัวที่มีคนชราอาศัยอยู่โดยจะมอบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม ให้กับคนชราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในฤดูหนาว จะนำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มไปแจกให้คนชราอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตัวเมืองให้ได้รับสิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็น

โครงการพระราธะพรหมณ์ สงเคราะห์คนชราในเขตอำเภอฮอด Read More »

โครงการเทิดพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็น พระมหากษัติริย์ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลิกทาส การศึกษา พระองค์ได้กระทำคุณงามความดีไว้เป็นอันมาก จึงได้จัดโครงการขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีโดยท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลได้ริเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยจัดทำพิธีบวงสรวง พิธีสะเดาะเคราะห์ขึ้นที่วัดดอนจั่น มีการตกแต่งวิหารพระพุทธเจ้าเหลืองด้วยดอกกุหลาบสีชมพู จะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

โครงการเทิดพระเกียรติพระพุทธเจ้าหลวง Read More »

โครงการพระอานนท์ สงเคราะห์วันเด็กแห่งชาติ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การที่เด็กไทยเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติขึ้นทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ และให้ความช่วยเหลือดูแลในทุกๆด้าน เด็กๆได้รับในสิ่งที่ดีๆก็จะเป็นพื้นฐานในการรับสิ่งที่ดีๆ ซึมซับไว้ หากโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะทำให้เป็นคนดีของสังคม ดังนั้นท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย อยากให้เด็กไทยเป็นคนดี มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถจึงได้บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น สมุด ยางลบ ไม้บรรทัด ของเล่น ตุ๊กตา ลูกโป่ง ขนม นม ที่มึบุคคลต่างๆ นำมาบริจาคให้แก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของเจ้าอาวาสซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้นในวันเด็กของทุกปี ทางวัดดอนจั่นจึงได้มอบสิ่งของดังกล่าวให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด เพื่อให้เด็กไทยได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กและได้รับของขวัญในวันเด็ก

โครงการพระอานนท์ สงเคราะห์วันเด็กแห่งชาติ Read More »

โครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทยประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน จึงได้ส่งบุตรหลานของตนเองมาอาศัยอยู่ที่วัดดอนจั่น เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นต่างๆ โดยมีท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้มีสภาพครอบครัวดีขึ้น จากการช่วยเหลือครอบครัวยากจน โดยการแบ่งปันเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ข้าวสาร อุปกรณ์กีฬา นำไปใช้ในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ Read More »

โครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตาย ผู้ยากไร้

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาท่ามกลางสมบัติอันมหาศาลบางคนก็มีชีวิตที่ลำบากยากเข็ญ ต้องหาเช้ากินค่ำอดอยากอนาถา ต้องการความช่วยเหลือ

โครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตาย ผู้ยากไร้ Read More »

โครงการพระสารีบุตรสงเคราะห์อาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยเริ่มโครงการมานับเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ยังให้ไม่ครบทุกชั้นเรียน จึงเป็นปัญหากับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในชุมชนที่ยากจนทำให้นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความจำเป็น ความต้องการอาหารกลางวันจึงได้จัดตั้งโครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าว โดยให้การสงเคราะห์เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งของดังกล่าวได้รับจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเด็กนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูที่วัดดอนจั่น เพื่อให้เด็กที่เรียนในโรงเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันได้รับประทานจึงได้ให้การช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของดังกล่าวให้กับโรงเรียนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยโรงเรียนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือจะทำหนังสือมายังวัดดอนจั่นเพื่อขอความช่วยเหลือ ก็จะได้รับความช่วยเหลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้

โครงการพระสารีบุตรสงเคราะห์อาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ Read More »

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนวัดดอนจั่น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนวัดดอนจั่น

การศึกษาคือการพัฒนาคน และปัญญาเป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและพัฒนาถิ่นเกิดของตนเอง โครงการนี้ได้ดำเนินการมานานถึง 30 ปี โดยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาหู่ อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ และคนไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนวัดดอนจั่น Read More »