โครงการพระอานนท์ สงเคราะห์วันเด็กแห่งชาติ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การที่เด็กไทยเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติขึ้นทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ และให้ความช่วยเหลือดูแลในทุกๆด้าน เด็กๆได้รับในสิ่งที่ดีๆก็จะเป็นพื้นฐานในการรับสิ่งที่ดีๆ ซึมซับไว้ หากโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะทำให้เป็นคนดีของสังคม ดังนั้นท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย อยากให้เด็กไทยเป็นคนดี มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถจึงได้บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น สมุด ยางลบ ไม้บรรทัด ของเล่น ตุ๊กตา ลูกโป่ง ขนม นม ที่มึบุคคลต่างๆ นำมาบริจาคให้แก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของเจ้าอาวาสซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้นในวันเด็กของทุกปี ทางวัดดอนจั่นจึงได้มอบสิ่งของดังกล่าวให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด เพื่อให้เด็กไทยได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กและได้รับของขวัญในวันเด็ก