โครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทยประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน จึงได้ส่งบุตรหลานของตนเองมาอาศัยอยู่ที่วัดดอนจั่น เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นต่างๆ โดยมีท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์ชาวเขาเผ่าต่างๆ ให้มีสภาพครอบครัวดีขึ้น จากการช่วยเหลือครอบครัวยากจน โดยการแบ่งปันเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ข้าวสาร อุปกรณ์กีฬา นำไปใช้ในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากการเริ่มก่อตั้งโครงการนี้เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวต่างๆ โดยนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคไปมอบให้ครอบครัวที่ยากจน หมู่บ้านที่จัดตั้งโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่ขาดแคลน อุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน เป็นต้น