โครงการพระสารีบุตรสงเคราะห์อาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยเริ่มโครงการมานับเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ยังให้ไม่ครบทุกชั้นเรียน จึงเป็นปัญหากับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในชุมชนที่ยากจนทำให้นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความจำเป็น ความต้องการอาหารกลางวันจึงได้จัดตั้งโครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าว โดยให้การสงเคราะห์เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งของดังกล่าวได้รับจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเด็กนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูที่วัดดอนจั่น เพื่อให้เด็กที่เรียนในโรงเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันได้รับประทานจึงได้ให้การช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของดังกล่าวให้กับโรงเรียนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยโรงเรียนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือจะทำหนังสือมายังวัดดอนจั่นเพื่อขอความช่วยเหลือ ก็จะได้รับความช่วยเหลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้