ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

108 ข้อคิดเชิงธรรมะ…“ที่สุดของ มนุษย์” ของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนสัจธรรมชีวิตได้เป็นอย่างดี

“สกู๊ปหน้า 1” ขอหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อสะท้อนให้เห็นรูปธรรมในความเป็นมนุษย์ อาทิ ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ…ต้องการและปรารถนาความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตน

ที่สุดของมนุษย์ เสมอเหมือนกันหมดทุกประการ…เกิด แก่ เจ็บ ตาย…ต้องการและปรารถนาให้ชีวิตมีความสงบ…ให้คนในครอบครัวมีความสุข…ประเทศชาติมั่นคง เกิดสันติสุข

สิ่งที่มวลมนุษย์ควรเรียนรู้แสวงหาให้กับชีวิตคือ “ธรรมชาติ”…สิ่งที่มนุษย์ควรมอบให้กับชีวิตได้แก่ “ความอดทน” “ความซื่อสัตย์”…แก่ตนเองและผู้อื่น

เข้าใจความเป็นปกติ…ซึ่งกันและกัน…ความเป็นปกติเกิดขึ้นกับเรา ไม่เข้าใจความเป็นปกติ…ความผิดปกติย่อมเกิดขึ้นกับเรา “ภรรยา”…เข้าใจความเป็นปกติของ “สามี”…ภรรยาก็เป็นภรรยาที่ปกติมีความสุข “สามี”…เข้าใจความเป็นปกติของ “ภรรยา”…สามีก็เป็นสามีปกติมีความสุข

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นองค์ประกอบของลูกที่ดี ผู้บริหารที่ดี

ผู้ใต้บังคับบัญชา นายจ้าง ลูกจ้างที่ดี นายกรัฐมนตรี…ผู้แทนราษฎร…ผู้ว่าราชการ…นายอำเภอ…กำนัน…ผู้ใหญ่บ้าน…ราษฎร ชาย หญิง หนุ่ม สาว…ที่ดี อธิการบดี…คณบดี…ผู้อำนายการ…อาจารย์ใหญ่…ครูใหญ่…ครูน้อยที่ดี ทำให้ชีวิตเจริญงอกงาม มีความสุข

รากฐานของจิตคือ…ศีล สมาธิ ปัญญา รากฐานของชีวิตคือ…การศึกษา

“ศีล” เป็นความสุขเบื้องต้น “สมาธิ” เป็นความสุขชั้นกลาง “ปัญญา” เป็นความสุขขั้นสูงสุด สุขได้เมื่อเข้าใจ…ทุกข์ได้เมื่อไม่เข้าใจ เมื่อเข้าใจกระทำการใดๆ ชนะ สำเร็จ…เมื่อไม่เข้าใจกระทำการใดๆ ไม่ชนะ ไม่สำเร็จ

“ทุกข์”…มากเท่าไหร่ วันหนึ่งสุขเท่านั้น “สุข”…มากเท่าไหร่ วันหนึ่งทุกข์มากเท่านั้น มนุษย์จำนวนมาก เข้าถึงความเป็นปกติ ตอนผิดปกติ มนุษย์ที่เจริญด้วยปัญญาเท่านั้นสามารถเข้าถึงความเป็นปกติ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข…มนุษย์ที่มีการศึกษา มีทุกข์ มีสุข อยู่ตลอดเวลา

“สุข…เกิดแล้วก็จาก ทุกข์…เกิดแล้วก็จาก มันเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว คู่กับโลก ทำไม? มนุษย์ไม่เข้าใจ”

…เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสของวัดดอนจั่น ได้เป็นที่พึ่งให้กับเด็กกำพร้าผู้ยากไร้กว่า 700 ชีวิต

ด้วยจิตเมตตาของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี แม้วัดดอนจั่นจะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีผู้ใจบุญให้การสนับสนุนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยจำนวนน้องๆผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทำให้วัดดอนจั่นยังคงต้องการน้ำใจ การแบ่งปันจากผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลทุกชีวิต

ในการให้ความช่วยเหลือทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าบริจาคเงิน บริจาคอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงการมาเยี่ยมเยียนเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆ ดังเช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรที่มีน้ำใจที่ร่วมทำบุญมาอย่างต่อเนื่อง…เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว นอกจากการบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ยังนำศิลปินมาร้องเพลง ทำกิจกรรมสนุกๆมอบความสุข

พระประชานาถมุนี เจ้าคุณวัดดอนจั่น บอกว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 วัตถุประสงค์เพื่อรับอุปการะเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต ติดคุก ติดเชื้อเอชไอวี หย่าร้างหรือทิ้งให้ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดู

“รับเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ทางรัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาได้ วัดดอนจั่นได้รับเด็กเหล่านี้มาอุปการะ ให้ที่พัก ให้อาหาร ให้การศึกษา”

โครงการฯนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 30 ปีแล้ว ทางวัดรับเด็กตั้งแต่ช่วงแรกเกิด จนถึงหลักสูตร ปวช. และวัดดอนจั่นได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ให้มาเปิดห้องเรียนเพื่อให้เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เกือบ 30 คน

โรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่วัดดอนจั่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างอาคารเรียน จัดซื้อที่ดิน เลี้ยงอาหาร 3 มื้อของเด็กๆ อาตมภาพก็ขอเจริญพรให้แก่ท่านทั้งหลาย…

สิ่งที่วัดดอนจั่นต้องการมากที่สุดคือ “อาหาร”

30 ปีที่ผ่านมา อาหารหลักของเด็กๆที่นี่ คือ มาม่า ปลากระป๋อง แต่อาตมภาพพยายามปฏิรูปมาได้ 3 เดือน…ให้เด็กๆได้กินปลา สำหรับญาติโยมที่จะมาบริจาค ทางวัดต้องการปลาแห้ง ปลาเค็ม…เครื่องใช้อื่นๆ เช่น เสื้อผ้า สบู่ ยาสีฟัน กว่าจะหมดก็เป็นเดือน แต่อาหารนั้นหมดทุกวัน

วัดดอนจั่นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมบริจาค โชคดีของวัดดอนจั่น โชคดีของอาตมภาพ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ให้ความสงเคราะห์ เมตตาต่อเด็กวัดดอนจั่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทำบุญน้อยได้บุญมาก…ทำบุญด้วยการมอบปัญญา

“ขอให้ท่านทั้งหลายทำบุญตามความเป็นจริง ถ้าท่านทั้งหลายทำบุญตามความเป็นจริง ชีวิตของท่านก็จะเข้าถึงความจริงของโลก ชีวิตของร่างก็จะเข้ากับความเป็นปกติ ความปกติคือความดีงามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรา ขอเจริญพร”

ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญสงเคราะห์น้องๆผู้ด้อยโอกาส ณ วัดดอนจั่น สามารถร่วมทำบุญได้หลายช่องทาง โดยร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองสมุทร เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส” เลขที่บัญชี 561–0–17722–1 หรือนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาบริจาคโดยตรงได้ที่วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5324-0184

จากเชียงใหม่ย้อนกลับมาที่กรุงเทพฯ “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน”วัดบางไส้ไก่ เขตธนบุรี ก็ดำเนินกิจกรรมเพื่อเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู 1,610 ชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ รวม 16 โครงการ ให้ได้มีโอกาสได้รับความสุขตามสมควรแก่วัย

“วันรวมน้ำใจ สู่เด็กไทยในชุมชนแออัด” ครั้งที่ 25 วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.58 จัดขึ้นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสที่อยู่ในแหล่งชุมชนแออัดย่านฝั่งธนบุรี 15 ชุมชน…เด็กๆในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งจัดหากองทุน เป็นปัจจัยมาเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก ทุนการศึกษาเด็กที่อยู่ในความอุปการะ

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบอกว่า ผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสิ่งของหรือปัจจัยก็สุดแต่จะสะดวกได้ทุกวันที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเจริญพาศน์ เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ประเภทสะสมทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2465-6165, 0-2466-8354 โทรสาร 0-2472-4212

“บุญ” ที่ได้เกิดขึ้นจากการให้…เป็นกรรมดีที่ได้กระทำแล้วในชาตินี้ อย่างไม่ต้องสงสัย.

ที่มา ไทยรัฐฉบับพิมพ์ http://www.thairath.co.th/content/479838

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.