ข่าว

ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

108 ข้อคิดเชิงธรรมะ…“ที่สุดของ มนุษย์” ของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนสัจธรรมชีวิตได้เป็นอย่างดี

พระครู ครูพระ พระครูปราโมทย์ประชานุกูล“วัดดอนจั่น”

พระครู-ครูพระ พระครูปราโมทย์ประชานุกูล “วัดดอนจั่น”

ในอดีต นอกจาก “วัด” จะเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์และชาวพุทธ ยังเป็นที่พึ่งพิงของคนยากจน ต่อมาวัดยังกลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน