โครงการอ่านพระไตรปิฎก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุลศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย คนไทยเรานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน หรือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่ศาสนานับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะการสอนบุคคนอื่นให้เป็นคนดี มีศีลธรรมจะส่งผลให้สังคมไทยอยู่กันอย่างมีความสุข นักเรียนวัดดอนจั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาเข้าพักมาเรียนในโรงเรียนวัดดอนจั่น สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสงบสุข เนื่องจากพระครูปราโมทย์ปราชานุกุล ได้นำเอาแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม เด็กทุกคนมีศีล มีสมาธิ ใช้เวลาว่างในการศึกษาธรรมะ อ่านพระไตรปิฎก มีการสวดมนต์ ทำสมาธิ เป็นกิจวัตรประจำวันทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เด็กกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้จึงมีศีล สมาธิ จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทำให้เกิดความสุข ทุกคนเป็นเด็กดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม นอกจากจะฝึกปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วข้างต้นยัง มีกิจกรรมที่ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ทั้งจิตอธิฐาน ถวายความจงรักภัคดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยให้ยิ่งยืนนาน

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งคุณงามความดี การศึกษาพระไตรปิฎก ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย ส่วนกิจกรรมการ สวดมนต์ และทำสมาธิ นั้นนักเรียนและผู้ร่วมงานอยู่ในอาการสงบ ทำให้จิตใจผ่องใส เป็นกุศลอันดียิ่งที่ได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่าการจัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎก ได้สวดมนต์ ทำสมาธิได้ถูกต้อง มีจิตใจที่ดีงาม ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังทำให้เกิดความซาบซึ้งใจ เนื่องจากเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพระครูปราโมทย์ประชานุกลูส่วนใหญนับถือศาสนาพุทธจึงมีความต้องการที่จะให้นักเรียนรู้ในการอ่านพระไตรปีฎกมีโอกาส
สวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ ได้ให้ฝึกปฏิบัติเป็นประจำในตอนเช้าและในกลางคืนทุกวันจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.